PRIVACYVERKLARING

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Vrijzinnigen Nederland afd. Amerongen- Leersum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: pieterooijman@gmail.com

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Vrijzinnigen Nederland afd. Amerongen- Leersum verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij verwerken of verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pieterooijman@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vrijzinnigen Nederland afd. Amerongen- Leersum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder: Je hebt ons toestemming gegeven om onze nieuwsbrief naar je te verzenden. Onderaan de nieuwsbrief kun je je altijd afmelden.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: Je hebt je gegevens verstrekt op basis van een overeenkomst: nl. lidmaatschap.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten: je hebt je gegevens verstrekt op basis van overeenkomst: nl. lidmaatschap.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Vrijzinnigen Nederland afd. Amerongen- Leersum neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vrijzinnigen Nederland afd. Amerongen- Leersum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Vrijzinnigen Nederland afd. Amerongen- Leersum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens: tot opzegging lidmaatschap
 • Personalia: tot opzegging lidmaatschap
 • Adres: tot opzegging lidmaatschap
 • Telefoonnummer: tot opzegging lidmaatschap
 • E-mailadres: tot opzegging lidmaatschap en/of afmelden nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden:

Vrijzinnigen Nederland afd. Amerongen- Leersum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vrijzinnigen Nederland afd. Amerongen- Leersum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pieterooijman@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Vrijzinnigen Nederland afd. Amerongen- Leersum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.